Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a reklamační podmínky společnosti KRAUS Glas Beschlaege r. o.

Následující výrazy mají pro účely těchto Všeobecných obchodních a reklamačních podmínek (dále jen „VOaRP“) následující význam přičemž definice platí v jednotném i množném čísle a všechny výrazy mají definovaný význam, když se použijí v jakémkoli dokumentu vystaveném společností KRAUS Glas Beschlaege, s. 1 r. o., není-li v příslušném dokumentu uvedeno jinak.

KRAUS ČR nebo Prodávající znamená společnost KRAUS Glas Beschlaege. r. o., se sídlem Hrachova 12/B, 821 05 Bratislava, IČO: 45 421 692, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava III, v oddíle Sro, ve vložce 63466/B.

Ceník KRAUS SR znamená aktuální ceník Zboží v&nabídce KRAUS SR, aktualizovaný z času na čas.

Cena znamená kupní cenu za Zboží dle Ceníku KRAUS ČR nebo kupní cenu stanovenou KRAUS ČR po zohlednění případných slev z kupní ceny, resp. jiných cenových výhod.

Sklad znamená skladové prostory Prodávajícího v sídle společnosti KRAUS ČR a v sídle společnosti, resp. jiné skladové prostory, v kterých se nachází Zboží podle bližší specifikace Prodávajícího.

Zboží znamená příslušenství a kování pro sklo, zejména hliníkové profily, sprchové kabiny, madla dveří, kování pro skleněné dveře a stěny, multifunkční posuvné skleněné stěny, kování pro skleněné přístřešky, posuvné kování
skleněných posuvných dveří, bodové úchyty, úchyty skleněných výplní zábradlí, systém zábradlí, vitríny atd., které dodává KRAUS ČR Kupujícímu.

Kupující znamená podnikatelský subjekt nebo spotřebitele, kterému KRAUS ČR dodává Zboží.

Vyšší moc znamená následující: živelné pohromy, požáry, stávky, výluky, vzpoury, výluky v dopravě, změny platných předpisů, zásah vlády a vládních úřadů, válku, vojenské akce, intervence a zákazy vydané úřady, zdržení způsobené dopravním nebo celním odbavením, teroristické akce a veřejné porušení pořádku nebo všechny případy, které mohou vytvořit překážku pro Prodávajícího nebo jeho dodavatele při provádění řádné výroby nebo při dodávkách základních materiálů a zásob.

Registrovaný návštěvník znamená: návštěvník internetové stránky www.kraussro.sk nebo www.kraussro.cz, který samostatně vložil všechny požadované údaje, včetně osobních údajů, do řádků k tomu určených na uvedené stránce a odsouhlasil znění VOaRP v přiloženém znění.

Tyto VOaRP se budou vztahovat na všechny obchodní případy mezi Prodávajícím a Kupujícím ode dne Objednávky Kupujícího podle článku 1.1 níže ohledně prvního obchodního případu mezi Prodávajícím a Kupujícím bez potřeby opakovaného doručení VOaRP k jakýmkoli dalším Objednávkám Kupujícího podle článku 1.1 níže. Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat VOaRP, přičemž jejich každá změna nabývá účinnosti a stává se závaznou pro strany nejdříve dnem doručení nového znění VOaRP Kupujícímu, spolu s Potvrzením Prodávajícího dle článku 1.2 níže. Pro vyloučení pochybností se má za to, že Kupující má právo odmítnout nabídku Prodávajícího, na kterou se má vztahovat nové, resp. doplněno znění VOaRP.1. Uskutečňování obchodů

Kupující objednává na základě objednávky doručené písemně nebo elektronickými prostředky u Prodávajícího Zboží k dodání ve lhůtě požadované Kupujícím. Kupující v objednávce uvede následující údaje: identifikační údaje Kupujícího, druh Zboží, množství, technické údaje a místo (Sklad nebo místo dodání určená Kupujícím) a lhůtu požadovaného dodání (dále jen „Objednávka“).

Prodávající vystaví Kupujícímu písemné Potvrzení objednávky obsahující: číslo potvrzení objednávky a dobu platnosti potvrzení, objednané množství Zboží, Cenu a platební podmínky, místo a lhůtu jejich dodání. Potvrzení objednávky má povahu závazného písemného právního úkonu a tyto VOaRP jsou její nedílnou součástí (dále jen „Závazná objednávka“).

Kupující v případě, že nesouhlasí s podmínkami Závazné objednávky písemně potvrdí Kupujícímu, zrušení nebo změnu Objednávky.

Zboží dodaný na základě Potvrzení objednávky se Kupující zavazuje převzít. Kupující je povinen převzít i částečné plnění. Změnit jednotlivá ujednání v Závazné objednávky je možné pouze na základě písemné dohody stran.

Prodávající je na základě Závazné objednávky oprávněn vystavit Kupujícímu zálohovou fakturu a požádat Kupujícího o její zaplacení před dodáním Zboží. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu po dodání Zboží doručit Kupujícímu konečnou fakturu za dodané Zboží. Spolu se zálohovou fakturou, a pokud nebyla vystavena zálohová faktura, tak s konečnou fakturou.


2. Cena

Kalkulace cen je založena na cenových údajích platných k datu doručené Objednávky a uvedených v aktuálním ceníku Prodávajícího.

Prodávající není svými cenovými nabídkami vázán. Ceny mohou být změněno Prodávajícím kdykoli bez předchozího upozornění, až do vyhotovení Potvrzení Prodávajícího podle článku 1.2 výše.

Základní Cenu Zboží tvoří cena Zboží, včetně nákladů na obal Zboží a nakládání. Jakékoli jiné náklady související s přepravou a výdaji během přepravy, stejně jako jakékoliv jiné poplatky a daně související s dodávkou Zboží nese Kupující.

Strany se mohou dohodnout na specifických podmínkách vztahujících se k dodání Zboží. V každém případě však tyto specifické podmínky musí být písemně potvrzeny před dodáním Zboží, jinak se na ně Kupující nemůže odvolávat vůči Prodávajícímu a Prodávajícímu nevznikají žádné povinnosti k uplatnění ceny požadované Kupujícím.

Jakákoli platba Kupujícího za Zboží bude považována za nepodmíněnou a Kupující nebude oprávněn započítat, resp. zadržet jakoukoli částku Ceny proti své (včetně splatné) pohledávce vůči Prodávajícímu.


3. Platební podmínky

Všechny platby je třeba provést v hotovosti v inkasním středisku Prodávajícího nebo bankovním převodem na účet Prodávajícího vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu 40 10 763 608/7500 (SK11 7500 0000 0040 1076 3608, CEKOSKBX), v souladu s platebními podmínkami dohodnutými ke každému jednotlivému obchodnímu případu.

Pokud nejsou písemně dohodnuty jiné platební podmínky, je každá vystavená faktura splatná ve lhůtě 15-ti dnů ode dne její doručení Kupujícímu.

Všechny náklady související s fakturou, resp. s&dodáním Zboží, jako například bankovní poplatky, úroky nese Kupující.

Platba se považuje za provedenou v den, kdy Prodávající může volně disponovat s finančními prostředky.

V případě obchodních případů vyžadujících dlouhodobé dodávky Zboží, je Prodávající oprávněn fakturovat i jednotlivé dílčí dodání Zboží.

Pokud je Kupující v prodlení s úhradou splatné faktury, je povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.

Pokud je Kupující v prodlení s jakoukoli dohodnutou platbou nebo jakýmkoli jiným plněním, Prodávající je oprávněn mimo jiné

odložit plnění svých vlastních závazků do doby, než bude vykonána zpožděná platba nebo jiné plnění,

umožnit přiměřené prodloužení dodací lhůty,

požadovat okamžitou splatnost celé dlužné částky, jakož i všech vystavených faktur,

odstoupit od Závazné objednávky, pokud nebyla dodržena ani přiměřená dodatečná lhůta.

V případě prodlení platby za dodané Zboží je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení, přičemž nárok Prodávajícího na náhradu škody tímto není dotčen.

zkového vztahu s Kupujícím, Prodávající písemně oznámí tuto skutečnost Kupujícímu, spolu s informací týkající se důvodů nedodání Zboží, případně is návrhem alternativního řešení.

Pokud Zboží připravené ke převzetí nelze dodat Kupujícímu bez zavinění ze strany Prodávajícího nebo-li taková situace vznikne v důsledku žádosti Kupujícího, aby se Zboží neexpedoval, Prodávají může na náklady a riziko Kupujícího Zboží skladovat. V takovém případě se Zboží považuje za dodané dnem kdy se mělo Zboží dodat dle Závazné objednávky a nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího tímto dnem.

Pokud nejsou všechny fakturované částky včetně úroků z prodlení, případné smluvní pokuty, anákladů náležitě splacené, zůstává Prodávající vlastníkem dodaného Zboží. Prodávající je oprávněn požadovat od Kupujícího vrácení takového Zboží a Kupující je povinen Zboží vrátit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, na první písemné požádání.

Zboží, jehož Cena (včetně příslušných úroků z prodlení, případné smluvní pokuty) nebyla v&celosti uhrazena, je Prodávající oprávněn prodat třetí straně, přičemž nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu, která vznikla Kupujícímu z jeho smluvních závazků vůči spotřebitelům nebo třetím osobám, vážícím se k tomuto Zboží.

Jakékoliv vrácení Zboží je třeba dohodnout s prodávajícím.5. Změna okolností týkajících se Kupujícího

Kupující se zavazuje objednávat Zboží s ohledem na svou platební schopnost a neprodleně informovat Prodávajícího o jakékoli okolnosti, která by mohla ohrozit plnění svých povinností ve vztahu k prodávajícímu. Prodávající si vyhrazuje právo přerušit všechny nebo část dodávek, i přes existenci Závazné objednávky a požádat Kupujícího o poskytnutí náležitého zabezpečení splnění smluvních povinností.6. Přechod nebezpečí, záruky, odpovědnost a reklamační podmínky

Nebezpečí škody na Zboží a odpovědnost vůči třetím stranám přechází na Kupujícího v momentě Dodání Zboží ve skladu Prodávajícího, resp. předáním Zboží prvnímu dopravci na přepravu Kupujícímu. V případě, že bude na žádost Kupujícího Zboží odesláno k přepravě, Kupující zajistí na své náklady prohlédnutí Zboží. V opačném případě může Kupující uplatnit nároky z vad jinak zjistitelných při prohlídce jen když prokáže, že tyto vady mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží.

Prodávající se zavazuje, že Zboží v době přechodu nebezpečí bude mít vlastnosti stanovené technickými parametry a to zejména že nebude mít vady spočívající v jeho materiálu nebo zpracování.

Kupující je povinen při převzetí Zboží od Prodávajícího, jakož i před vlastní montáží zkontrolovat, zda Zboží odpovídá dané specifikaci a zda nevykazuje zjevné vady nebo poškození, přičemž případné vady se musí vyznačit v protokolu o škodě. Reklamace se musí uplatnit písemně, musí být vždy podepsána, řádně doložená průvodními doklady spolu s uvedením čísla objednávky a dodacího listu. Tyto zjevné vady musí Kupující reklamovat do deseti dnů ode dne Dodání Zboží. K pozdější reklamaci těchto vad se nebude přihlížet. Reklamované Zboží může být vráceno pouze s písemným souhlasem Prodávajícího.

Prodávající neodpovídá za škodu na Zboží vzniklou:

po přechodu nebezpečí,

v důsledku nedbalého nebo nesprávného použití, údržby, skladování nebo manipulace se Zbožím Kupujícím a/nebo třetí osobou,

v důsledku Vyšší moci.

Prodávající nebude brát v úvahu reklamaci defektů, které mohly vzniknout poškozením během přepravy a skladování, pokud nebudou zjištěny při převzetí Zboží Kupujícím nebo jím určenou osobou, nebo jakýmkoli mechanickým způsobem, pokud nebudou zjištěny nejpozději před montáží Zboží. Za každých okolností Kupující nakládá s výrobkem tak, aby provedl všechna opatření potřebná k odvrácení škody, resp. další škody nebo na její zmírnění. Prodávající neodpovídá za škodu, která vznikne porušením této prevenční povinnosti Kupujícího.

V případě vad, které je při vynaložení odborné péče možné zjistit až později se uplatní záruční doba dva roky, která běží od Dodání Zboží a neuplyne po dobu, po kterou nemůže Kupující užívat Zboží pro jeho vady, za které odpovídá Kupující.

Kupující je povinen reklamované Zboží uskladnit odděleně a zajistit jej proti dalšímu poškození.

Prodávající oznámí Kupujícímu zpravidla do třiceti kalendářních4. Dodání zboží, výhrada vlastnického práva

Dodání a převzetí Zboží se uskutečňuje ve Skladu Prodávajícího. Prodávající může na základě dohody s Kupujícím odeslat Zboží na náklady a riziko Kupujícího do místa určeného Kupujícím (dále jen „Dodání Zboží“).

Zboží se dodá Kupujícímu v termínu jak je sjednáno v Závazné. objednávce.

V případě, pokud Kupující odmítne převzít Zboží ve stanoveném termínu, vyhrazuje si Prodávající právo účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z Ceny nepřevzatého Zboží.

Dodací lhůta začíná běžet

  • v souladu s dodacími podmínkami uvedenými v&Závazné objednávce, nebo

  • v den, kdy Kupující splnil všechny technické, obchodní a jiné podmínky stanovené v Závazné objednávce, nebo

  • v den, kdy Prodávající obdržel zálohu nebo záruku (pokud jejich Prodávající požaduje) ve vztahu k dodávkě Zboží, na základě Závazné objednávky.

  • Rozhodující je okolnost, která nastane jako poslední z výše uvedených.

Dodání Zboží je podmíněno dostupností zboží u Prodávajícího. V případě, že z důvodu nedostupnosti zboží u Prodávajícího nebo z důvodu Vyšší moci Prodávající nebude schopen plnit své závazky vyplývající z obchodního závětí dní po uplatnění reklamace výsledek reklamačního řízení. V případě, že se prokáže vadnost Zboží, Prodávající dle vlastní úvahy, buď opraví, vymění Zboží nebo vystaví dobropis na Cenu Zboží. Prodávající nepřijme vrácené Zboží za účelem dobropisu nebo jeho výměny, pokud vrácení nebylo písemně schváleno Prodávajícím. Uplatněná reklamace není důvodem k odstoupení od Závazné objednávky.

Náklady spojené s opravou zjištěných a oprávněně reklamovaných vad bude snášet Prodávající. V případě nebude-li reklamace oprávněná, mohou být Kupujícímu účtovány případné náklady spojené s manipulací s výrobkem nutnou pro posouzení reklamace.7. Odstoupení od Závazné objednávky

Pokud není v těchto VOaRP uveden i jiný důvod odstoupení, Kupující může odstoupit od Závazné objednávky, pokud v důsledku chyby ze strany Prodávajícího došlo k&zpoždění dodávek a pokud Prodávající zboží nedodal ani dodatečně stanoveném termínu.

Pokud není v těchto VOaRP uveden i jiný důvod odstoupení Prodávající může odstoupit od Závazné objednávky, pokud

a) nemohl dodat nebo začít s dodávkami Zboží v důsledku chyby Kupujícího,

b) prodloužení dodací lhůty odpovídá času delšímu než 50 % původně dohodnuté dodací lhůty,

d) se Zboží stane nedostupným u prodávajícího nebo u&dodavatelů Prodávajícího nebo pokud nebude splnit svůj závazek v důsledku okolnosti Vyšší moci.

Pokud se v měně kterékoli ze stran zahájilo řízení o platební neschopnosti, druhá strana je oprávněna odstoupit od Závazné objednávky, aniž by byla stanovena dodatečná lhůta.

Odstoupení nabývá účinnosti ke dni, kdy bylo doručeno oznámení od odstoupení od Závazné objednávky. Pokud dojde k odstoupení od Závazné objednávky strany přistoupí k vrácení již poskytnutých vzájemných plnění ohledně příslušné Závazné objednávky.


8. Doručování

Pokud není výslovně v těchto VOaRP uvedeno jinak, jakákoliv komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím musí být uskutečněná v písemné formě. Písemnost se považuje za doručenou, bude-li doručena nebo odeslána faxem (v každém případě je nutné potvrzení přijetí faxové zprávy) nebo expresní doporučenou poštou s předem zaplaceným poštovným a doručenkou nebo doručovatelskou službou. Jakákoli písemnost odeslaná faxem nebo emailem se bude považovat za doručenou pouze tehdy, pokud&podepsaný originál dokumentu bude osobně doručen fyzické osobě, která je v dané době statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu adresáta nebo odeslán doporučenou poštou nebo doručovatelskou službou do 2 dnů od odeslání faxové zprávy, pokud se strany nedohodnou jinak. Smluvní strany jsou povinny si navzájem bez zbytečného odkladu oznámit jakoukoli změnu svých identifikačních údajů.

Doručovací adresa Kupujícího je: KRAUS Glas Beschlaege. r. o., se sídlem Hrachova 12/B, 821 05 Bratislava9. Řešení sporů

Obchodní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky bez ohledu na jakékoli kolizní normy nebo pravidla, která by vedla k použití práva jiné jurisdikce, než Slovenské republiky.

Jakékoliv spory a nároky stran související se budou řešit především jednáním a dohodou stran v dobré víře a s dobrým úmyslem. Strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby jakékoli spory nebo nesrovnalosti, které mohou mezi nimi vzniknout v souvislosti s jejich obchodními vztahy, včetně porušení jejich závazků, ukončení nebo neplatnosti, se urovnaly přátelskou úmluvou.

Všechny spory vzniklé z obchodních vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím budou vyloučeny z pravomoci obecných soudů a budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení Slovenské obchodní a průmyslové komory v Praze (dále jen „Rozhodcovský soud“) podle Jednacího řádu Rozhodčího soudu třemi rozhodci. Místem rozhodčího řízení bude Bratislava. Rozhodčí rozsudek, ke kterému se dospěje předepsaným způsobem, bude pro strany sporu konečný a závazný. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti jim uložené v rozhodčím rozsudku ve lhůtách uvedených níže.


10. Ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů Registrovaného návštěvníka internetové stránky, www.kraussro.sk nebo www.kraussro.cz resp. Kupujícího se poskytuje v soulad e se zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Registrován návštěvník internetové stránky, www.kraussro.sk nebo www.kraussro.cz resp. Kupující, jako fyzická osoba, uvedením svých kontaktních údajů písemně, elektronickými prostředky nebo telefonicky, v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, souhlasí s jejich zpracováním, jakož i se zpracováním údajů o nákupech zboží a služeb, a to na dobu neurčitou (tj. do odvolání) za účelem zařazení do databáze zákazníků Prodávajícího nakupujících v souladu s těmito VOaRP a pro marketingové účely. Registrován návštěvník internetové stránky, resp. Kupující zároveň souhlasí s ustanovením § 12 ods. 1 Občanského zákoníku se zpracováním své podobizny zachycené na fotografiích pořízených na akcích/školeních organizovaných Prodávajícím, kterých se zúčastnil nebo zúčastní, včetně jejich zveřejnění na webové stránce Prodávajícího a na profilech Prodávajícího na sociálních sítích a to na marketingové účely, na dobu neurčitou až do odvolání. Registrovaný návštěvník internetové stránky, www.kraussro.sk nebo www.kraussro.cz, resp. Kupující má právo písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, má právo k jejich přístupu a v případě porušení svých práv má možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Registrován návštěvník internetové stránky, www.kraussro.sk nebo www.kraussro.cz, resp. Kupující má právo kdykoli odvolat udělený souhlas prostřednictvím emailu na info@kraussro.sk.

Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR a zároveň prohlašuje, že ochrana osobních údajů se zaručuje nejméně v rozsahu v jakém se uplatňuje ve smyslu zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a rozsahu v jakém se vztahuje na předávání osobních údajů v rámci zemí Evropské unie. Osobní údaje nebudou zpřístupněny třetí osobě - kromě případů, kdy tuto povinnost ukládá zákon, nebo bude-li zpřístupnění zvláště dohodnuto mezi Prodávajícím a zákazníkům.11. Zasílání obchodních a marketingových sdělení

Registrován návštěvník internetové stránky, www.kraussro.sk nebo www.kraussro.cz, resp. Kupující v souladu se zákonem 22/2004 Sb., o elektronickém obchodu v platném znění, souhlasí a požaduje Prodávajícího o zasílání obchodních a marketingových informací souvisejících se zbožím, službami nebo informacemi o Prodávajícím na elektronickou adresu určenou Kupujícím. Takový souhlas je v platnosti až do jeho odvolání. oznámením na emailovou adresu info@kraussro.sk.12. Ukládání cookies

Prodávající za účelem zefektivnění poskytovaných služeb na internetových stránkách www.kraussro.sk nebo www.kraussro.cz používá cookies - krátké textové soubory, které jsou při návštěvě internetové stránky Prodávajícího umísťované do prohlížeče počítače, resp. jiného zařízení návštěvníka stránky. Prodávající informuje návštěvníka stránky o používání cookies.

Návštěvník stránky používáním internetové stránky Prodávajícího souhlasí s používáním a ukládáním souborů cookies do prohlížeče jeho počítače, resp. jiného zařízení.

Používáním souborů cookies nedochází k&porušení ustanovení článku 10. těchto VOaRP.13. Obecné ustanovení

Pokud některá ustanovení těchto VOaRP je nebo se stane neúčinným, účinnost ostatních ustanovení tím nebude dotčena. Jakékoli neúčinná ustanovení budou nahrazena účinným a právně přípustným ustanovením, jehož obsah se bude co nejvíce blížit obsahu neúčinného ustanovení.

Dne 1.1.2024