Ochrana osobních údajů

Na základě tohoto dokumentu Vám sdělujeme informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, které nám poskytujete v souvislosti s koupí zboží nebo rezervací zboží v internetovém obchodě www.kraussro.cz nebo vytvořením si uživatelského účtu nawww.kraussro.cz . Tato informace je Vám sdělována v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č . 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č.j. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „Zákon“).

Osobními údaji jsou údaje týkající se identifikované fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru, než je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, nebo online identifikátor, nebo na základě jedné nebo více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identitu. Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů, kterými jsou údaje, které odhalují rasový původ nebo etnický původ, politické názory, náboženskou víru, filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkající se zdraví nebo údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby.

Naše společnost KRAUS Glas Beschlaege s.r.o. se sídlem Hrachová 12/b, 821 05 Bratislava 2, IČ: 45421692, zapsaná v&Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka č.j. 63466/bje provozovatelem, která zpracovává Vaše osobní údaje. Jako provozovatel určujeme účel a prostředky zpracování osobních údajů.

KRAUS Glas Beschlaege s.r.o. je provozovatelem (vlastníkem) internetového obchodu www.kraussro.cz a zároveň je vlastníkem kancelářských prostor a skladu, kterých můžete provést rezervaci osobního odběru zboží. Více je uvedeno ve Všeobecných obchodních podmínkách zveřejněných na www.kraussro.cz/obchodni-podminky.

Osobní údaje zpracováváme v souladu se zásadami uvedenými v tomto dokumentu. Dříve, než uděláte nákup či rezervaci zboží v e-shopu, nebo dříve než udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, jste povinni se s těmito zásadami pečlivě seznámit. V případě, že jakémukoli bodu nebo podmínce podle těchto zásad nerozumíte, můžete se na nás obrátit.

Osobní údaje nám sdělujete v souvislosti s vaší poptávkou, objednávkou a rezervací námi nabízeného zboží.

Za účelem vyřízení Vaší objednávky, t.j. za účelem plnění kupní smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme, zpracováváme tyto vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • telefonický kontakt
 • e-mailová adresa
 • objednaný zboží
 • adresa pro doručení zboží
 • fakturační adresa
 • platební metoda
 • datum platby
 • informace o způsobu doručení zboží
 • číslo bankovního spojení
 • datum doručení zboží
 • informace o jednotlivých nákupech v podobě objednaného zboží, termínu uskutečnění objednávek či doručení zboží, případně další specifikace týkající se nákupu zboží

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s plněním kupní smlouvy, tedy za účelem vyřízení objednávky, doručení zboží, vystavení účetního dokladu, odstoupení od smlouvy a případné reklamace zboží, jakož i za účelem plnění zákonných povinností vyplývající mimo jiné ze zákona 431/2002 Sb. o účetnictví v platném znění, při platbě platební kartou se jedná o plnění povinností vyplývajících ze zákona č.j. 510/2002 Sb. o platebním styku v platném znění a zákona č.j. 297/2008 Sb. o&ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu v platném znění. Osobní údaje nám poskytujete během objednávání, placení i převzetí zboží, a to přímo, nebo prostřednictvím svého uživatelského účtu na www.kraussro.cz, pokud máte tento účet zřízen. Zpracování osobních údajů pro tyto účely nepodléhá v souladu s či. 1 písm. b) a písm. c) Nařízení Vašemu souhlasu, protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi a/nebo k plnění zákonných povinností.

Osobní údaje budou pro tyto účely uchovávány nejdéle po dobu 5 let od okamžiku jejich poskytnutí, a to z důvodu jejich potřeby v případě uplatnění vady zákazníkem (reklamace) v promlčecí době 3 roky s rezervou 2 roky pro případ, že by ze strany kupujícího došlo k podání žaloby vůči prodávajícímu nebo k zahájení řízení ze strany Slovenské obchodní inspekce.

Z plně anonymizovaných údajů, které již nejsou osobními údaji, KRAUS Glas Beschlaege s.r.o. vytváří obchodní a marketingové statistiky ohledně používání zboží. Tyto anonymní statistiky může KRAUS Glas Beschlaege s.r.o. poskytnout třetí straně.

Za účelem přijetí a vyřízení rezervace zboží zpracováváme tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • telefonický kontakt
 • e-mailová adresa
 • rezervován zboží
 • případně adresa doručení (doručení prostřednictvím doručovací společnosti)

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti se zabezpečením a vybavením rezervace zboží. Poskytujete nám je přímo během rezervace, nebo prostřednictvím svého uživatelského účtu na www.kraussro.cz, pokud máte účet zřízen. Zpracování osobních údajů na tyto účely nepodléhá v souladu s či. 1 písm. b) Nařízení Vašemu souhlasu, protože zpracování je nezbytné pro zajištění rezervace (Vaše žádost k provedení opatření před uzavřením smlouvy).

Osobní údaje budou pro tyto účely uchovávány nejdéle po dobu 5 let od okamžiku jejich poskytnutí, a to pro případ, že by zákazník uplatnil vady (reklamace) vůči nám v promlčecí době 3 roky s rezervou 2 roky pro případ, že by ze strany kupujícího došlo na podání žaloby vůči prodávajícímu nebo k zahájení řízení ze strany Slovenské obchodní inspekce.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je Váš informovaný a dobrovolný souhlas (více na www.kraussro.cz/obchodne-podmienky). Souhlas pro tyto účely nám můžete udělit při přihlášení se do Uživatelského účtu, nebo na základě naší žádosti formou e-mailu. Souhlas nejste povinni nám udělit a Osobní údaje ne jste povinni nám poskytnout, Váš přístup do Uživatelského účtu ale v takovém případě nevznikne, protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro vedení daného programu. V případě, že udělený souhlas následně odvoláte, Vaše přihlášení bude ukončeno. Po ukončení však budeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat s tím, že právním základem zpracování bude náš oprávněný zájem podle článku. Čl. 1 písm. f) Nařízení z důvodu prokázání souladu plnění našich povinností při kontrolách ze strany orgánů státního dozoru a pro ochranu a výkon našich práv.

Vašemu souhlasu nepodléhá zpracování osobních údajů pro účely šíření obchodních sdělení formou elektronického kontaktu (e-mail), na základě kterých Vám sdělujeme aktuální informace o společnosti, nabídkách zboží, slevových akcích a dalších novinkách, ovšem pouze v případě, že jsme Váš e-mail získali v souvislosti s Vaším předchozím nákupem zboží na internetovém obchodu www.kraussro.cz, to vše v souladu se zákonem č.j. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodě v platném znění.

Osobní údaje zpracováváme automatizovaným i manuálním způsobem za pomoci vlastních zaměstnanců nebo osob v postavení zprostředkovatelů, kterých jsme zpracováváním osobních údajů pověřili na základě smlouvy. Zprostředkovatelé mají přístup k osobním údajem v rozsahu, který je nezbytný pro plnění povinností vyplývajících z příslušné smlouvy. Jedná se o zprostředkovatelů působících v následujících oblastech:

 • marketing,
 • účetnictví, audit, právní služby,
 • IT,
 • vývoj webových a mobilních aplikací;
 • on-line komunikace, sociální sítě;
 • klientsky servis.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty také dalším příjemcům, kteří jsou zapojeni do provozu e-shopu KRAUS Glas Beschlaege s.r.o. Těmito příjemci jsou zejména společnosti zajišťující přepravu a/nebo výdej zásilek (kurýrská nebo přepravní společnost, výdejní místo nebo provozující zákazníkem zvolenou metodu úhrady zboží.

Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty orgánům veřejné moci rávněným získávat osobní údaje podle příslušných právních předpisů. Zpracování osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s platnými pravidly ochrany osobních údajů pro daný účel zpracování.

Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám, s výjimkou osob zajišťujících doručení Vámi zakoupeného zboží zásilkovým způsobem, nebo zaměstnanců výdejního místa, pokud jste si zvolili osobní odběr zboží nebo osob pověřených vymáháním našich pohledávek právní cestou, kde důvodem zpracování bude ochrana našich práv a oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení).

Personalizace stránek

Za účelem poskytnutí co nejkvalitnějších služeb a vytváření obsahu zajímavého pro daného zákazníka provozovatel zpracovává osobní údaje zákazníka a využívá je na personalizaci internetových stránek tak, aby co nejvíce odpovídaly zájmům zákazníka. Tato personalizace spočívá například v zobrazování naposledy prohlíženého zboží či v návrzích zboží, které by pro zákazníka mohlo být zajímavé.

Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány v rozsahu potřebném ke splnění výše uvedeného účelu, a to v následujícím rozsahu:

 • e-mail zákazníka;
 • jméno a příjmení
 • adresa
 • telefonní číslo
 • údaje o používání stránky www.kraussro.cz (údaje o prohlížení zboží a o frekvenci návštěvy stránek);
 • údaje o on-line identifikátorech (např. IP adresa, MAC adresa, otisk zařízení nebo prohlížeče).

Právním základem takového zpracovávání osobních údajů je výslovný souhlas zákazníka jako dotyčné osoby, který je udělován zvlášť při využití té které konkrétní služby nebo plnění smlouvy, které jste smluvní stranou. Osobní údaje zákazníka budou pro výše uvedený účel zpracováváno po dobu až 560 dnů od poslední transakce, kterou zákazník v e-shopu provede.

Informace podle čl. 13 Nařízení jsou kupujícímu oznamována zasláním tzv. kupujícímu. informace pro zákazníky v souvislosti s potvrzením jeho objednávky zboží, a která je také zveřejněna na www.kraussro.cz/ochrana-osobních-udajů.

< /li>

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu stanoveném tímto dokumentem a v souladu s Nařízením a Zákonem. Ve vztahu k osobním údajům máte následující práva vůči naší společnosti:

právo k potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto k osobním údajům,

právo k opravě svých osobních údajů,

právo pro vymazání svých osobních údajů,

právo k omezení zpracovávání osobních údajů,

právo pro přenosnost osobních údajů.

Právo pro potvrzení zpracování a pro přístup k informacím

Dotčená osoba má právo získat od provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají její osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a tyto informace: informaci o účelu, kategoriích, zdroji, příjemcích, době zpracování, existenci práva na opravu, vymazání, omezení, námitky a podání stížnosti u Kontrolního úřadu.

Vámi požadované informace Vám bezplatně poskytneme elektronicky příp. písemně. V případě, že Vámi podaná žádost bude vyhodnocena jako zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená (například z důvodu její opakovaného zasílání z Vaší strany) můžeme  přistoupit k&účtování přiměřeného poplatku za zvýšené administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, oznámení nebo s uskutečněním požadovaných úkonů.

Právo k opravě

Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. So s ohledem na účely zpracování má dotyčná osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení.

Právo k vymazání („právo být zapomenut“)

Dotčená osoba má právo dosáhnout u provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se jí týkají, a provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud je splněn některý z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovávali;

b) dotčená osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracování provádí, podle či. 1 písm. a) Nařízení nebo či. 2 písm. a) Nařízení, a neexistuje-li jiný právní základ pro zpracování;

c) dotčená osoba zpochybňuje zpracovávání podle či. 1 Nařízení a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo dotyčná osoba zpochybňuje zpracování podle článku 21 odstavec | 2 Nařízení;

d) osobní údaje byly zpracovávány nezákonně;

e) osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Unie nebo práva Slovenské republiky;

f) osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Nařízení.

Výše uvedené se neuplatní, pokud je zpracování potřebné:

a) k uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;

b) na splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo práva České republiky nebo ke splnění úkoly realizované ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli;

c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 2 písm. h) a i) Nařízení, jakož i čl. 9 odst. 1 písm. 3 Nařízení;

d) na účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle článku 89 odst. 1 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo na vymazání znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo

e) na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo k omezení zpracování

Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel omezil zpracování, pokud jde o jeden z těchto případů:

a) dotčená osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů;

b) zpracování je protizákonné a dotyčná osoba namítá proti vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;

c) provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje jejich dotyčná osoba k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

d) dotčená osoba vznesla námitky vůči zpracování podle či. 1 Nařízení, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.

Pokud se zpracování osobních údajů omezilo podle výše uvedeného, takové osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávají jen se souhlasem dotyčné osoby nebo k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Právo pro přenosnost dat

Dotčená osoba má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž by jí provozovatel, kterému byly tyto osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud:

a) se zpracování zakládá na souhlasu nebo na smlouvě, a

b) pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky.

Dotčená osoba má při uplatňování svého práva na přenosnost údajů podle odstavce 1 právo na přenos osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné.

Předmětem „Práva na přenosnost“ nejsou údaje získané činností provozovatele.

Výkonem výše uvedeného „Práva na přenosnost údajů“ není dotčeno „Právo na vymazání“.

Právo namítat

Dotčená osoba má právo kdykoli namítat z důvodů týkajících se jí konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně namítání proti profilování založenému na&uvedených ustanoveních. Provozovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, dotyčná osoba má právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud dotyčná osoba namítá vůči zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje se již na takové účely nesmí zpracovávat.

Dotčená osoba se tímto výslovně upozorňuje na právo namítat jako je uvedeno výše.

Informujeme Vás, že ve vztahu k osobním údajům nebude docházet k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu Čl. 22 Nařízení.

V případě, že nesouhlasíte se způsobem jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete se obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky (adresa: Hraniční 12, 820 07 Bratislava 27, web: httpss://dataprotection.gov.cz)